Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE SIDAMON

L'Ajuntament aprova la modificació puntual de les NNSS per reajustar el límit del sòl urbà de Sidamon.

DIMARTS 21 SETEMBRE 2021

Per acord del ple municipal 5/2021 de data 08/09/2021 es va acordar per unanimitat dels membres assistents aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les NNSS del municipi de Sidamon per reajustar el límit de sòl urbà per tal de reduir la part urbana de la finca per tal que esdevingui no urbanitzable.

 

Aquesta modificació ha estat impulsada per tots els propietaris limítrofs de la zona de modificació.

 

Consta a l’expedient l’autorització expressa de tots els propietaris del terreny en que es tramiti la modificació de les NNSS pel que fa al límit de sòl urbà per tal de reduir la part urbana de la finca per tal que esdevingui no urbanitzable.

 

S’ha publicat al BOPLL número 183 de data 21/09/2021, igualment a l’aplicació e-tauler el mateix dia 21/09/2021 així com al diari el Segre, a la pàgina 12 del dissabte 18 de setembre de 2021

 

Es procedeix a la informació pública durant el termini d’un mes, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Fitxers adjunts

Document Actions