Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació puntual de les NSP relativa a la reubicació del sistema d’espais lliures Clau D

DIVENDRES 10 JULIOL 2020

Per acord del ple municipal ordinari 5/2020 que va tenir lloc el dia 9 de juliol de 2020 es va acordar entre d’altres aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les NSP relativa a la reubicació del sistema d’espais lliures Clau D desplaçant-la cap al nord de la zona de protecció de carreteres (Clau 10 actual), en relació amb l’àmbit del sector d’activitats est (polígon industrial).

Aquest acord cal sotmetre’l al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.

S’ha publicat l’acord a la web municipal, al BOPLL a un diari de premsa periòdica i a l’e-tauler de la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

 

S’adjunta la següent documentació, a l'esquerra d'aquesta notícia:

  • Document comprensió de la modificació.
  • Plànols explicatius.
  • Edicte al BOP.
  • Edicte premsa.
  • Proposta de Modificació al Ple Municipal.

Fitxers adjunts

Document Actions